آشنایی با منابع تغذیه سوئیچینگ

 

 

ایده منابع تغذیه سوییچینگ در سـال 1970 توسـط مهندسـان الکترونیـک مطـرح گردیـد کـه در ابتداي امر از بازدهی پایینی برخوردار بود ولی در مقایسه با باتریها و منابع تغذیه آنالوگ وزن و حجـم کوچکتر ولی در عین حال توان بالایی داشتند.
در طرحهاي نخستین منابع تغذیه از عناصر ابتدایی نظیر BJT استفاده میشد که ایـن خـود باعـث کاهش راندمان درحدود 68%میشد. امروزه منابع تغذیه سوییچینگ جایگاه خاصی در صـنعت بـرق و الکترونیک و مخابرات یافته اند و بدلیل برتریها و مزایاي زیادي که نسـبت بـه دیگـر منـابع تغذیـه دارا میباشند توجه صنعتگران ومهندسان برق را به خود معطوف کرده اند تا جایی که گروهی از مهندسان الکترونیک در بهبود و کاراییها و کیفیت آنهـا تحقیقـات گسـترده اي انجـام داده انـد البتـه نتیجـه ایـن تلاشها پیشرفت روزافزونی است که در سـاخت ایـ ن سیسـتمها پدیـد آمـده اسـت همچنـین پیشـرفت درتکنولوژي ساخت قطعات نیز تاثیربسزایی درمنابع تغذیه سوییچینگ داشته است.
با پیداش ماسفتهاي سریع و پرقدرت تلفات ترانزیستوري بطور چشمگیري کاهش پیدا کرده است و عمده تلفات در ترانسها خلاصه میشود که براي غلبه بر این مشکل فرکانس کاري مـدار را تـا حـد MHZ 1 افزایش داده اند.  
در این تحقیق، مروري خواهیم داشت بر منابع تغذیه سوییچینگ.

تهیه و تنظیم : رضا زمانیان

 

 

دانلود مقاله با فرمت pdf

حجم فایل: 990kb