شرکت متانیک هم راستا با پایه بنا شرکت یعنی دانش الکترونیک در حال رشد است و این رشد نه تنها در نوآوری های مستمر پویا احساس میشود, بلکه نوآوری های غیر مستمر شرکت نیز که انقلابی در نحوه انجام کار منابع تغذیه را به ارمغان می آورد را میتوان دید.هر شکلی از بهبود و نوآوری در قالب محصولات شرکت متانیک,چه بهبود مستمر یک گروه از محصولات باشد و چه ارائه راه حلی جدید, یک هدف را در نظر دارد و آن بهبود تجربه کاربری شما از این دسته از محصولات الکترونیک میباشد.