در صورت تایید عدم سینک و اتصال محصول خریداری شده از شرکت متانیک با دستگاه مورد استفاده مشتری, محصولی جایگزین تحویل مشتری داده خواهد شد و ما به التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد.

در صورت وجود همین مشکل با محصول جایگزین, پس از دریافت اصل محصول, وجه دریافت شده به طور کامل پس داده خواهد شد.